Als accountantskantoor is ons takenpakket erg ruim. Een volledige, allesomvattende opsomming opmaken is daarom haast onmogelijk. Om u toch enig inzicht te geven in onze dienstverlening, hebben we getracht een summiere opsomming op te maken. Indien u zich afvraagt of wij u in een bepaald dossier of probleem kunnen adviseren, neem gerust even contact met ons op.


Boekhouding

 • Volledige of gedeeltelijke outsourcing van de dienst boekhouding
 • Periodieke opmaak van de saldi, dagboeken en boekhoudkundige historische overzichten
 • Opstelling van de interne jaarrekening
 • Opstelling van de balans, de resultatenrekening en de toelichting (meer bepaald volgens het formaat van de Nationale Bank van België)
 • Praktische toepassing van het boekhoud- en financieel recht voor kmo's en kleine en middelgrote vzw's
 • ...

Fiscaliteit

 • Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en registratierechten, lokale en regionale belastingen, ...
 • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
 • Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting, en fiscale bijlagen volgens de boekhoudkundige elementen – opmaak van periodieke aangiftes en berekening van de te betalen btw-voorschotten
 • Opmaak van de jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers – bestudering van alle op de btw betrekking hebbende vra(a)g(stukk)en
 • Opmaak van opgaven 325.10, 325.20 en 325.50 en fiches 281.10, 281.20 en 281.50 e.a.
 • Opmaak van aangiften in de roerende voorheffing, verschuldigd op interesten, dividenden en royalty's
 • Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichtingen, bezwaar of rechtsvordering, zowel op regionaal, federaal als lokaal vlak – nazicht van de aanslagen - opvolging van betwistingen
 • Vermogens- en successieplanning
 • Structurering van groepen van ondernemingen – fusies en overnames ("M&A"), splitsingen, optimalisering van de fiscale druk, fiscaal vrijgestelde herstructureringsoperaties – dit in samenwerking en overleg met een revisorenkantoor
 • Onroerende fiscaliteit (opsplitsing van eigendom enz.) en roerende fiscaliteit
 • Persoonlijke of vermogensgerelateerde fiscaliteit van de bedrijfsleider
 • Fiscaliteit voor verenigingen en stichtingen
 • ...

Advies & Begeleiding

 • Validatie van het idee – wettelijke en financiële haalbaarheid van het businessplan, opstelling van een overeenkomst - in samenwerking met advocatenkantoor indien aangewezen
 • Begeleiding en adviesverlening bij de oprichting van vennootschappen of verenigingen (keuze van rechtsvorm, soort vennootschap, statuut, enz.)
 • Handelingen voor het oprichten van een onderneming ten aanzien van de Kruispuntbank voor Ondernemingen: openening van een rekening, aanvraag van een ondernemingsnummer, toelatingsvoorwaarden tot het beroep, identificatie voor btw-doeleinden, aansluiting bij een socialeverzekeringskas en een mutualiteit
 • Oprichting van vennootschappen: statuten, financieel plan, inschrijving … begeleiding bij de notaris
 • Opstelling van het financieel plan, inschrijving en neerlegging van de oprichtingsakte
 • Assistentie op het vlak van kredietenwerving, toelagen, e.d. – hulp bij het opzetten en formaliseren van het dossier, het voeren van onderhandelingen ...
 • Investeringsberekeningen, rentabiliteitscontrole
 • Opvolging van kasstromenbeheer, financiële stromen (operationele zowel als investerings- en financieringsgebonden), raming van de terugbetalingscapaciteit
 • Specifieke analyse bij het instellen of wijzigen van het sociaal statuut; bijstand bij het vervullen van formaliteiten
 • Analyse van de kostprijs van het personeel en raming van de sociale bijdragen
 • Bepaling van de waarde van de onderneming
 • Adviezen inzake vermogensbeheer
 • ...